Nebraska_Hub (31311)
No image
Description Nebraska Hub Linking System
Website http://rfg3.us
Country US
Reflector XLX402
Bridged to
D-Star Yes Tetra No
P25 No Analog Yes
Wires-X Yes YSF YesNebraska_Hub Network

Nebraska_Hub (31311)
No image
Description Nebraska Hub Linking System
Website http://rfg3.us
Country US
Reflector XLX402
Bridged to
D-Star Yes Tetra No
P25 No Analog Yes
Wires-X Yes YSF YesNebraska_Hub Network[edit]